Regulamin sklepu EMAVO z dnia 25.05.2021r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.EMAVO to nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie emavo.pl prowadzonego przez spółkę Megabajt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127183, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 62,5 tys. PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 5251917106, REGON: 012726986.

 

2. Dane kontaktowe sklepu:

Sklep internetowy EMAVO

Prowadzony przez spółkę Megabajt Sp. z o.o

Ul. Rydygiera 8

01-793 Warszawa

 

3. adres poczty elektronicznej: info@emavo.pl

 

4. numer telefonu do sklepu: +48 609 709 891 (godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:30(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 

5. Regulamin sklepu internetowego EMAVO udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej emavo.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2 Definicje

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

EMAVO– nazwa handlowa sklepu internetowego dostępnego w domenie emavo.pl prowadzonego przez spółkę Megabajt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127183, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 62,5 tys. PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 5251917106

Sprzedawca – EMAVO;

Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie EMAVO i złożyła zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie EMAVO;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (np. złożone zamówienia, faktury fiskalne). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne

Ulubione – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi tworzenie List Towarów lub Usług, które chce obserwować w celu dokonania ewentualnych zakupów, za pomocą oferowanej przez EMAVO usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu informacji dotyczącej ulubionych produktów (np. informacji gdy powróci do oferty);

Lista – sekcja w Ulubionych, w której Kupujący/Użytkownik może dodawać Towary lub Usługi, które chce obserwować w celu potencjalnego zakupu i które może następnie usunąć lub dodać do koszyka zakupowego (“Mój koszyk”);

Mój koszyk – sekcja Konta, która umożliwia Kupującemu/Użytkownikowi dodawanie Towarów lub Usług, które chce kupić w momencie dodania lub później; w przypadku, gdy Towary i Usługi nie zostaną zakupione w momencie dodania poprzez złożenie Zamówienia, Kupujący/Użytkownik skorzysta z oferowanej przez Sprzedawcę usługi śledzenia Towarów i Usług polegającej na otrzymywaniu od niego informacji dotyczącej produktów dodanych do koszyka;

Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym EMAVO.pl lub dostępny za pośrednictwem Aplikacji mobilnej;

Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w Zamówieniu, które mają zostać które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy;

Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego;

Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/mobile push itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach dodanych do sekcji „Konto/Mój koszyk” lub do sekcji „Konto/ Ulubione”, a także inne informacje takie jak badania rynku i sondaże opinii;

Opinie, Komentarze, Pytania, Odpowiedzi – subiektywna forma wyrażenia odczuć dotyczących produktów dostępnych w sklepie internetowym EMAVO.pl

Ocena – sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/ Kupującego z produktu. Ocena jest wyrażona w postaci gwiazdek, a każdy Towar może otrzymać ocenę od jednej do pięciu gwiazdek. Wyrażony stopień zadowolenia będzie zawsze powiązany z opinią Użytkownika/Kupującego o Towarze lub Usłudze; 

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego EMAVO

 

1. Do korzystania ze sklepu internetowego EMAVO, w tym do przeglądania asortymentu sklepu EMAVO oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie przenośne z dostępem do Internetu;

1.2 dostęp do poczty elektronicznej;

1.3 przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 38.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 32.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. i wyższej, Safari w wersji 9.0 i wyższej;

1.4 minimalna rozdzielczość ekranu komputera lub laptopa 1024 x 768 pikseli;

1.5 włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; 

2. Kupujący/Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego EMAVO w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw dostępność autorskich i własności intelektualnej EMAVO oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego EMAVO, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego EMAVO. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze sklepu internetowego EMAVO dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w EMAVO. Świadczenie usług w ramach Konta na EMAVO.pl ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Kupujący/użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z EMAVO dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: info@emavo.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których EMAVO jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

 

4. W celu dokonania rejestracji w EMAVO należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Użytkownikiem a EMAVO, której przedmiotem są usługi świadczone przez EMAVO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Rejestracja w sklepie internetowym EMAVO.pl umożliwia Użytkownikowi/Kupującemu: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Użytkownika/Kupującego danych; tworzenie listy zakupów; przeglądanie historii/statusów zamówień; zarządzenie informacjami/powiadomieniami, które chce otrzymywać w tym zamówienie i rezygnację z otrzymywania informacji handlowych; dodawanie opinii o produktach oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Użytkownikom.

 

6. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego EMAVO nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego EMAVO możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 4 Regulaminu.

 

7. Użytkownik/Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu internetowego u EMAVO.pl w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres:  info@emavo.pl lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 1 ust 2. Regulaminu. W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez EMAVO w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

9. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem z EMAVO.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego/Użytkownika. 

 

§ 4 Ceny produktów i dostępne metody płatności

 

1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej EMAVO wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

 

2. Ceny towarów podane na stronie EMAVO.pl nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej EMAVO.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 

3. Na każdy sprzedany przez EMAVO produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

 

4. Kupujący obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w EMAVO produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

 

5. Kupujący dokonujący zakupu produktów oferowanych przez EMAVO ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:

Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. Szczegóły dostępne w Sposoby i koszty dostawy. W wybranych przypadkach EMAVO zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPro SA – krajową instytucję płatniczą, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy Poznań  Nowe  Miasto  i  Wilda,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych  prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) – każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayPro SA. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Raty w systemie ratalnym e-raty – usługa jest realizowana za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych Przelewy24 PayPro S.A. i odbywa się w całości na stronach operatora i banków z nim współpracujących. EMAVO nie uczestniczy w procesie przyznania i rozpatrywania rat dla klienta końcowego.

 

§ 5 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu EMAVO stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie EMAVO składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

2. Po złożeniu zamówienia Kupujący/Konsument otrzymuje od EMAVO automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez EMAVO dostępności produktu i akceptacji oferty Kupującego, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

 

3. Po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym/Konsumentem a EMAVO, EMAVO potwierdzi Kupującemu/Konsumentowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Kupującego/Konsumenta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu/Konsumentowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

4. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym/Konsumentem a EMAVO dotycząca zakupu danego produktu w EMAVO ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w EMAVO jest adres dostawy wskazany przez Kupującego/Konsumenta.

 

§ 6 Realizacja zamówień, czas, sposób i koszty dostarczenia zamówionego produktu

 

1. Zamówiony produkt dostarczany jest za pośrednictwem współpracujących z EMAVO firm kurierskich. Towary zamawiane za pośrednictwem EMAVO są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w placówkach Poczty Polskiej, których wykaz wskazany jest na stronie internetowej EMAVO.pl.

 

3. Kupujący ponosi koszty dostawy określone w zakładce Sposoby i koszty dostawy.

 

4. Czas dostawy produktów przez EMAVO to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia przez EMAVO uzależniony jest od dostępności danego produktu. Produkty mogą posiadać następujące statusy dostępności:

W magazynie – produkty w ilości 1 sztuki lub więcej znajdują się naszym magazynie, w przypadku wyboru przez Kupującego płatności z góry są wysyłane standardowo w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania przez EMAVO pełnej płatności za produkt lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez podmiot realizujący płatności elektroniczne tj. PayPro – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Kupującego/Konsumenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez EMAVO.

Niedostępny - produkty nie są obecnie w magazynie, klient nie ma możliwości ich zamówienia.

5. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanej placówki Poczty Polskiej, Żabki, Orlen lub Ruch. O możliwości odebrania zamówionego produktu EMAVO informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

 

6. Szczegółowe informacje o terminach realizacji zamówienia oraz o kosztach związanych z poszczególnymi formami płatności można znaleźć na stronie Sposoby i koszty dostawy.

 

§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

 

1. Reklamowany towar należy wysłać bezpośrednio na adres serwisu firmy Megabajt Sp. z.o.o.

 

2. Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt pod adres serwis@emavo.pl w celu uzyskania formularza RMA, niezbędnego do dalszej realizacji procedury reklamacji.

 

3. Przy składaniu reklamacji prosimy o korzystanie z dostarczonego formularza RMA. Klient zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania, jak również numeru faktury zakupu.

 

4. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Za bezpieczne zapakowanie urządzenia odpowiada nadawca.

 

5.  Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 

6. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą podjęte działania serwisowe.

 

7. Koszty przesyłki do Serwisu ponosi Klient, zaś koszty przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez firmę Megabajt Sp. z o.o.

8. Wraz z produktem muszą zostać przesłane wszystkie elementy, które zostały zakupione (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu jak również drivery, kable etc.)

 

9. Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej. Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą odebrania towaru. Czas trwania gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej.

 

10. Wady zostaną usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu.

 

11. Utrata uprawnień z gwarancji następuje w przypadku:

a) zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Megabajt Sp. z o.o. lub producenta

b) samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione

c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru

d) uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania i konserwacji towaru

e) uszkodzeń towarów powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych 

 

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu Gwarancji

 

1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje każdorazowo w opisie produktu na stronie EMAVO.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym na stronie internetowej. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.


§ 9 Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, a od dnia 1 stycznia 2021 r. również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można pobrać w postaci pliku pdf do wydruku TUTAJ.

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego ust. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta Klienta w EMAVO.

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy EMAVO zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). EMAVO dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności EMAVO dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedawcy. EMAVO ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 10 Zwrot zużytego sprzętu elektronicznego

 

1. Konsument ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w EMAVO i będzie obejmował produkt zużyty tego samego rodzaju, pełniący te same funkcje co sprzęt dostarczony. Zużyty sprzęt powinien być kompletny. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres info@emavo.plw okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez EMAVO dokonanych przez Kupującego zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

 

 

§ 11 Opinie, komentarze, pytania i odpowiedzi

 

1. Opinie i komentarze mogą być publikowane przez Użytkowników/Kupujących/Konsumentów w sekcji “Opinie”.

 

2. Informacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, przy czym powinny odnosić się wyłącznie do cech Towarów i Usług.

 

3. Każdy Użytkownik/Kupujący/Konsument przy publikowaniu Opinii lub Komentarza jest zobowiązany przestrzegać następujących zasad:

a) treść powinna dotyczyć jedynie cech lub sposobu użytkowania danego produktu lub usługi, unikając informacji dotyczących ceny (która ze względu na promocje może ulegać zmianie) oraz kwestii serwisowych;

b) należy pisać wyłącznie w języku polskim. Wyjątkiem są słowa zapożyczone z języków obcych, ale używane powszechnie (np. notebook);

c) należy używać języka neutralnego, bez słów uznanych za obraźliwe, które mogą być negatywnie odebrane przez innych Użytkowników/Klientów;

d) publikowane treści powinny być zgodne z rzeczywistością, muszą być dokładne i nie mogą wprowadzać innych w błąd. Dodatkowo treści te nie mogą naruszać praw innych stron, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną, znakami towarowymi, wizerunkiem oraz prywatnością osób trzecich i innych przedsiębiorców;

e) wszystkie wpisy mogą dotyczyć tylko i wyłącznie Towaru i Usługi prezentowanych na stronie internetowej EMAVO.pl. Treści nawiązujące do stron konkurencyjnych, w tym linki do serwisów konkurencji, nie będą publikowane;

f) nie należy publikować ani wymagać od innych jakichkolwiek danych osobowych (np. danych kontaktowych, informacji o adresach dostawy, numerów telefonu, adresów e-mail, imion i nazwisk) ani jakichkolwiek innych danych będących naruszeniem prawa do prywatności;

g) nie należy publikować treści o charakterze reklamowym;

h) nie należy korzystać z narzędzia Komentarze / Opinie w celu kontaktu z EMAVO.pl. W tym celu należy użyć innych narzędzi dostępnych na stronie (np. formularze kontaktowe, podane na stronie adresy e-mail, nr telefonów).

 

4. Użytkownik/Kupujący/Konsument oprócz publikacji rzeczywistej Opinii, powinien również wystawić ocenę dla konkretnego Produktu lub Usługi. Oceny te będą się składać na ogólny rating produktu, który widoczny jest przy nazwach produktów oraz na kartach produktów, przy czym wysokie oceny polepszają rating produktu, niskie w sposób naturalny go obniżają.

 

5. Użytkownik/Kupujący publikuje we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 

6. Każdy Użytkownik/Kupujący ma prawo, bazując na swoich subiektywnych wrażeniach, zgłosić dowolną Opinię lub Komentarz jako nieodpowiednią i poprosić o jej usunięcie. Zgłoszona treść jest analizowana przez EMAVO pod kątem naruszeń zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

7. EMAVO.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości publikowania treści w sekcjach Opinie lub Komentarze Klientom, którzy w sposób uporczywy naruszają zasady publikacji opisane w niniejszym paragrafie.

 

§ 12 Komunikacja handlowa

 

1. Kupujący/Użytkownik/Konsument może zmienić swoją decyzję dotyczącą zgody udzielonej EMAVO w dowolnym momencie w następujący sposób:

1.1 poprzez zmianę ustawień na Koncie w sekcji „Newsletter”.

1.2 Kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach otrzymywanych od nas;

1.3 lub przez kontakt z EMAVO przy użyciu podanych powyżej danych kontaktowych.

 

2. Po dodaniu Towarów lub usług na Koncie w sekcji:

2.1 „Mój koszyk” EMAVO poinformuje Kupującego/Użytkownika o:

2.1.1 Zmianie cen Towarów lub Usług dodanych w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.2 Rekomendacjach dotyczących Towarów podobnych do dodanych produktów w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.3 Obecności Towarów w sekcji „Mój koszyk”;

2.1.4 Dostępności Towarów.

2.2 „Ulubione”, EMAVO poinformuje Kupującego/Użytkownika o:

2.2.1 Zmianie cen Towarów lub Usług dodanych w sekcji „Ulubione”

2.2.2 Rekomendacjach dotyczących Towarów lub Usług podobnych do dodanych w sekcji „Ulubione”

2.2.3 Dostępności Towarów.

 

3. Po zakupie Towaru lub Usługi, EMAVO przekaże Kupującemu/Użytkownikowi informację dotyczących Towarów lub Usług polecanych do użytkowania razem z zakupionym Towarem lub Usługą.

 

4. Klient/Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Informacji Handlowych, o których mowa w pkt 4. powyżej, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w informacjach otrzymywanych od EMAVO lub kontaktując się w tym celu z EMAVO.

 

5. Ponadto, w celu usprawnienia dostaw towarów i usług oraz Twoich zakupów, wykorzystamy Twoje dane do przeprowadzenia badań rynkowych i sondaży opinii publicznej. Dane zbierane w kontekście badań rynkowych i sondaży opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Szczegółowe informacje (zwłaszcza dotyczące oceny ujawnionych przez Ciebie informacji) można znaleźć w opisie odpowiedniej ankiety lub w miejscu ich podania. Twoje odpowiedzi w sondażach opinii nie są przekazywane osobom trzecim ani publikowane. Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów badania rynku w dowolnym czasie i bez ponoszenia żadnych kosztów, klikając link rezygnacji z subskrypcji zawarty w wiadomości lub kontaktując się z EMAVO.

 

§ 13 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią tego dokumentu. https://www.EMAVO.pl/polityka-ochrony-prywatnosci

 

§ 14 Wykorzystanie plików cookie

 

1. Zapoznaj się z Polityką plików cookies, która jest częścią poniższego dokumentu. https://www.EMAVO.pl/polityka-ochrony-prywatnosci

 

§ 15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez EMAVO w ramach EMAVO.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy EMAVO, a Kupującym nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EMAVO.

 

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@emavo.pl.

 

§ 16 Postanowienia Końcowe

 

1. EMAVO ma prawo do organizowania akcji promocyjnych i wyprzedażowych. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określają regulaminy promocji umieszczone na stronie internetowej www.EMAVO.pl. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień składanych przez Kupujących następuje według kolejności ich złożenia do wyczerpania zapasów objętych określoną akcją promocyjną. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w EMAVO nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

2. EMAVO może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach EMAVO.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez EMAVO, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a od dnia 1 stycznia 2021 r. również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni od wydania zakupionego towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: serwis@emavo.pl 

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy - POBIERZ

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać na podany adres e-mail lub adres siedziby:

Sklep internetowy emavo.pl
Megabajt Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
info@emavo.pl

 

Ja ……………………………………………………

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,

numer zamówienia …………………………………………………………………......
Data zawarcia umowy ………………………………………….............................

Data odbioru ……………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko………………………………………………………..
Adres……………………………………………………………………….
Data…………………………………………………………………………