Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a od dnia 1 stycznia 2021 r. również osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  może w terminie 14 dni od wydania zakupionego towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: serwis@emavo.pl 

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi konsument.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy - POBIERZ

 

Warunki składania reklamacji

1. Reklamowany towar należy wysłać bezpośrednio na adres serwisu firmy Megabajt Sp. z.o.o.

2. Przy składaniu reklamacji prosimy o korzystanie z załączonego formularza RMA. Klient zobowiązany jest do podania szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania, jak również numeru faktury zakupu.

3. Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Za bezpieczne zapakowanie urządzenia odpowiada nadawca.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą podjęte działania serwisowe.

6. Koszty przesyłki do Serwisu ponosi Klient, zaś koszty przesyłki zwrotnej jest pokrywany przez firmę Megabajt Sp. z o.o.

7. Wraz z produktem muszą zostać przesłane wszystkie elementy, które zostały zakupione (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu jak również drivery, kable etc.)

8. Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowane serwisy na warunkach określonych przez producenta wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej. Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą odebrania towaru. Czas trwania gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej.

9. Wady zostaną usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili dostarczenia sprzętu do serwisu.

10. Utrata uprawnień z gwarancji następuje w przypadku: a) zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych Megabajt Sp. z o.o. lub producenta b) samowolnych napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione c) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia towaru d) uszkodzeń wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania i konserwacji towaru e) uszkodzeń towarów powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego - POBIERZ

Adres do wysyłki reklamowanych produktów:

Megabajt Sp. z o.o. - SERWIS

Panattoni Park Grodzisk II Hala 1

Radonice 46B

05-870 Błonie