Regulamin newslettera z dnia 25.05.2021r.

 

Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin Newslettera (dalej: „Regulamin”) jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez Megabajt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127183, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 62,5 tys. PLN w całości opłacony oraz numer NIP: 5251917106, REGON: 012726986. („Usługodawca”).

 

2. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Newslettera przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługa”), aktywację i dezaktywację Usługi oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna „Użytkownik”).

 

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej emavo.pl („Portal”).

 

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.

 

5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.

 

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

7. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługę polegającą na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”).

 

Aktywacja i dezaktywacja Usługi Newslettera

 

8. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.

 

9. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:

a. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,

b. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Akceptuję regulamin newslettera"

c. aktywować przycisk „Zapisz się”

d. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,

 

10. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód - w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.

 

11. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newslettera.

 

12. W celu dezaktywacji Usługi Newslettera należy:

a. kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera lub

b. przesłać do biura obsługi klienta na adres e-mail info@emavo.pl oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, w celu potwierdzenia rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

 

13. Usługodawca potwierdza dezaktywację Usługi poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą dezaktywację Usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

 

14. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

Postępowanie Reklamacyjne

 

15. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi należy składać drogą elektroniczną na adres info@emavo.pl

 

16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.

 

17. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

Dane Osobowe

 

18. Administratorem danych osobowych Użytkowników  jest Usługodawca - Megabajt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

19. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

 

20. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości świadczenie Usług przez Usługodawcę.

 

21. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczeniu Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

22. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi w oparciu o Regulamin, do czasu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika.

 

23. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym Użytkownika oraz w systemie informatycznym Usługodawcy w części zarządzanej przez Użytkownika.

 

24. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną Usługodawcy

 

25. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres  dane@emavo.pl

 

26. Wyrażona przez Użytkownika zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy info@emavo.pl. 

 

27. Dane Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

28. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

29. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Spółki dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Spółkę.

 

30. Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

 

31. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajduje się w Polityce Prywatności.

 

 

Zmiany Regulaminu

 

34. Regulamin może być aktualizowany w celu dostosowania do zmian w prawie lub zmian w oferowanej Usłudze. Każdy Użytkownik powinien regularnie sprawdzać warunki Regulaminu.

 

35. Zmiany dotyczące nowych funkcji Usługi lub zmiany wprowadzone z przyczyn prawnych będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia. Pozostałe zmiany w Regulaminie wejdą w życie nie wcześniej niż w ciągu czternastu dni od ich ogłoszenia.

 

36. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmodyfikowane Usługi powinien zaprzestać korzystania z tej Usługi, zgodnie z postanowieniami powyżej.

 

37. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między starymi a nowymi postanowieniami Regulaminu, nowe postanowienia będą miały pierwszeństwo.

Zmiany Regulaminu

 

38. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu i/lub Polityki Prywatności stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

 

39. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Strony emavo.pl oraz przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.

 

40. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze Strony, w tym ze świadczenia Usługi będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

41. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres info@emavo.pl .

 

42. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.